Saturday, February 16, 2013

VENKATESA SAHASRANAAMA STOTRAM


SRI VENKATESA SAHASRANAAMA STOTRAM

(BRAHMAANDAPURAANAANTARGATA)
 (Discourse by N.R.Srinivasan, Naashville, TN)
 || Sree Sreenivaasa Parabrahmane Namah ||
||Sree Padmaavatyai Namah ||

 INTRODUCTION
 Every Hindu Complex in USA invariably has a shrine or sanctum for Lord Venkatesa  as  his worship represents cultural Unity of all Hindus  drawn from different traditions of India. Tirumala Tirupati Devasthaanam  represents cultural unity of India  and draws devotees from all parts of India. It is a Tamil deity and tradition, situated in Andhra Pradesh, a God with a name Balaaji of North Indian origin, a manifestation of pan-Indian deity (Vishnu)  and his incarnation, whose feminine aspect resides in Maharashtra (Kolhaapur). 
Venkata has two meanings--Destroyer of sins; giver of worldly wealth. The name Venkata is exclusive to the Lord of the Hill. It does not appear anywhere else, either in literature or in religion; it is not used for any other deity anywhere. The origin of this God is shrouded in mysteries.  Today the devotees accept him unquestioningly as a manifestation of Vishnu, but his identity has been a subject of bitter debate for centuries.

The biggest mystery of all is which God Venkatesa be--Skanda, Shakti, Siva, Vishnu, all or none? Swaami Pushkarani, Venkadam and the traditional hunting festival suggest he is Skanda, son of Siva. Swaminathan is Lord Subhramanya. Yet another view is that this  shrine is  a form of Durga or another Shakti. Devi Bhagavatam describes the Lord of Tiriumala as Sri Venkateswari, a  feminine name.  According to North Indian Tradition he is known as Baalaaji, derived from "Baalaa" the Universal Mother, a woman's name.  The matted hair, the cobra on one arm, the snake ornaments and the crescent on the head  of this deity are undoubtedly marks of Siva. A Jain author in his book   says--Lord Vishnu is seen  in standing posture on the top of Vengadam Hill.  He has nothing to gain siding the one or the other and therefore has an  unbiased opinion. Silappadikaaram, a Tamil text  refers to the deity as Vishnu.  The original stone image has a crescent mark on the forehead and holds nothing, the jeweled conch and discus being later detachable additions. Pooja is done with bilva leaves  as is done to Siva.  The drapery of the Lord resembles  a Sari. The ceremonial bath (Abhishekam to the deity)  is performed on Friday, the day auspicious for women with sandal paste and turmeric, traditional  cosmetics used by women. Thus the deity represents different traditions (sampradayas) and also both male and female aspects, Parabrahman and Paraasakti.  As you by now know  Vishnu Sahasranaama contains both male and female names addressed to Vishnu as described  in my discourse VSN Darsanoedaya. All these lead to cultural unity of Hindus in the worship of Lord Venkatesa. No doubt the   Puranas describe LOrd  Venkatesa at length. Jayadeva, a staunch devotee of Lord Jagannaatha in his Dasaavataara sloka describes that all incarnations emanated from Lord Krishna and so does not consider him as an avatar. Probably he got the clue  from Venkatesa Sahasranaama of Brahmaanda Puraana where Lord Venkatesa is  none other than Vishnu and all incarnations emanated from him.  This is a much older text and has its origin in Rigveda--"Araayi  kaane   vikate girim gacchha sadaanve  | sirim bithasya satvabhih  tebhishtvaa saatayaamaci" --Rigveda 8-8-13 (When you have lost your eyes of knowledge and wealth join the crowd of devotees, climb the seven hills and worship the Lord  where  Lakshmi  resides and  is engaged with him". 

Venkatesa-sahasranaamam, Venkatesa Ashtoettaram and Venkatesa Ashtoerttara Satanaamaavali are regularly chanted during the daily worship of the Lord in Tirupati during Sahasranaama and Ashrtottara worship sessions (Sevas) besides Vishnu Sahasranaamam. Please find below  transliterations of the  Samskrit texts published by Tirumala Tirupati  Devasthaanam published for the first time in 1969 from Brahmaanda Puraana  (Venkatachala Mahaatmayam chapter) and Varaaha Puraana. Tiruparti being Aadi Varaaha Kshettra the Venkatesa Ashtoettara and Satanamaavali occupy premier position in the worship of the Lord.   The origin of Venkatesa Ashtoettara from Swami Narayanaananda Saraswati, Chaitanya Kuteer, Svargaasram U.P. who also adopts Venkatesa sahasranaamam from Brahmaanda Puraana is not known. This was a publication in Kannada language. 

"Vinaa Vekatesam Na naathoe na naathah | Sadaa Venkatesam smaraami smaraami \ Haray venkatesa !praseeda praseeda| Priyam Venkatesa prayachcha prayachcha || (There is no Lord for me other than Venkatesa; I think  of Venkatesa all the time,;May Venkatesa be happy with my prayers; May Venkatesa be pleased 
to bless me forever!)

 

 

BRAHMAANDA-PURAANA-ANTARGATA

SRI VENKATESA SAHASRANAAMA STOETTRAM


BHOOMIKAASri Vasishta Uvaacha:

Bhagavaan kena vidhinaa naamabhir Venkatesvaram |

Poojayaamaasa tam devam brahmaa tu kamalaih subhaih || 1 ||

Pricchaami taani naamaani  gunayoegaparaani kim |

Mukhya-vritteeni kim broohi lakshakaany-athavaa hareh || 2 ||

Narada Uvaacha:
Naamany-anantaani- hareh  gunayoegaani -kaani chit |
Mukhya-vritrteeni chanyaani lakshakany-aparaani cha  || 3 ||
 Paramaarthaih sarva-sabdaih-ekoe jneyah parah pumaan |
Aadi-madhya-anta-rahitah  tva-vyaktoe-ananta-roopabhrit ||4 ||
Chandaarka-vahni-vayvaadyaa  graharkshaani nabhoe disah |
Anvaya-vyatirekhaabhyaam santi  noe  anti yanmateh || 5||
Tasya devasya hi paaram  gantum hi kah kshamah |
Tathaa-api cha-abhidhaanaani venkatesasya kaanichit || 6 ||
Brahmageetaani punyaani taani vakshyaami suvrata |
yad-uccharana-maatrena vimukta-aghah param vrajet || 7|

Venkatesasya naamnaam hi sahasrasya rishir-vidhih |
Chandoe-anushtup tathaa devah sreevatsaankoe ramaapatih || 8 ||
Beejabhootas-tatha-OM-kaaroe hreem kleem  saktischa keelakam |
Om namoe venkatesaaya-ityaadir-mantroe-atra kathyate || 9 ||

ATHA DHYAANAM
Brahmaanda-garbhah kavacham-astram chakra-gadaadharah |
Viniyoegoe-abheeshta-siddhau hridayam saamagaayanah ||
Bhaasvac-chandramasau yadeeya-nayane bhaaryaa yadeeyaa ramaa
Yasmaad-viswasrid-apya-bhoodyami-kulam yad-dhyaana-yuktam  sadaa |
Naathoe yoe jagataam  nagendra-duhitur-naathoe-api yad-bhaktimaan
Taatoe Yoe madanasya yoe duritahaa tam venkatesam bhaje ||
Oordhvau hastau yadeeyau suraripu dalane bibhratau sankha-chakre
Sevyaavanghree svakeeyaa-vabhidadhada-dharoe dakshinoe yasya paanih  |
Taavan-maatram bhavaabdhim gamayati bhajataam-oorugoe- vaamapaanih
Sreevatsaankascha lakshmeer-yadurasi lasatastam bhaje venkatesam ||

Iti dhyaayan venkatesam sreevatsaankam ramaapatim |
venkateasoe viroopaaksha ityaarabhya japet-kramaat || 10 ||

ATHA SREE-VENKATESA-SAHASRANAAMA-STOETRAM
 Venkatesoe  viroopaakshoe  viswesoe viswabhaavanah |
Viswasrig  viswasamhartaa  viswapraanoe  viraadvapuh ||11 ||
Seshaadri-nilayoe ashesha-bhakta-dukha-pranaasanah |
Seshas-tulyah seshasaayee viseshajnoe vibhuh svabhoo ||12||
Vishnur-jishnuscha vardhishnur-utsahishnuh sahishnukah |
Bhraajishnuscha  grasishnuscha  vartishnuscha bharishnukah ||13 ||
Kaalayantaa kaalagoeptaa kaalah kaalaantakoe akhilah |
Kaalagamyah  kaalakantha-vandyah kaala-kaleswarah ||14||
Sambuh  swayabhoor-ambhoeja-nabhi-sthambhita-vaaridhih |
Ambhoedhi-nandineejaanih soenaambhoeja-pada-prabhah ||15 ||
Kambugreevah  sambaraari-roopah samba-rajekshanah |
Bimbaadharoe  bimba-roopee  pratibimba-kriyaatigah ||16 ||
Gunavaan  gunagamyascha gunaateetoe  guna-priyah |
Durguna-dhvamsakrit-sarvagunoe  gunabhaasakah || 17 ||
Paresah  paramaatmaa  cha   paranjyoetih   paraa  gatih |
Param  padam  viyad-vaasaah   paaramparya-subhapradah || 18 ||
Brahmaanda-garbhoe   brahmanyoe  brahmasrid-brahma-bhoeditah |
Brahmas-tutyoe  brahmavaadee  brahmacharya-paraayanah || 19 ||
Satya-vrataartha-santushtas-satyaroopee jhashaa-angavaan |
Somaka-praanahaaree cha-aneetaamna- ayoe-abdhi-sancharah || 20 ||
Devaasura-vara -stutyah  patatryandara-dhaarakah |
Dhanvantarih  kachchapaangah payoenidhi-vimanthakah || 21 ||
Amaraamrita-sandhaataa dhrita-sammoehinee-vapuh |
Haramoehaka-maayaavee  rakshah-sandoeha-bhanjanah ||22  ||
Hirnyaaksha-vidaaree cha yajnoe yajna-vibhaavanah |
Yajnee-yoervee-samuddhartaa  leelaa-kroedah   prataapavaan || 23||
Dandakaasura-vidhvamsee   vakra-damshtrah  kshamaadharah |
Gandhrva-saapa-haranah  punya-gandhoe  vichakshanah || 24 ||
Karaalavaktrah  soemaarka-netrah  shadguna-vaibhavah |
Swetaghoenee  ghoornita-bhroor-ghurghura-dhwani-vibramah || 25 ||
Draagheeyaan  neeela-kesee  cha  jaagrad-ambuja-loechanah |
Ghrinaavaan  ghrini-sammoehoe  mahaa-kaalaagni-deedhitih ||26 ||
Jwaalaa-karaala-vadanoe  mahoel-kaakula-veekshanah  |
Sataa-nirbhinna-meghaughoe  damshtraarug-vyaapta-dik-tatah ||  27 ||
Ucchaasaa-krishta-bhootesoe nisvaasa-tyakta-viswasrit |
Antarbhramaj-jagad-garbhoe-anantoe  brahmakapaala-hrit || 28 ||
Ugroe  veeeroe  mahaavishnur-jwalanah sarvatoe-mukhah |
Nrisimhoe  bheeshanoe  bhadroe  mrityaa-mrityuhu sanaatanah || 29 ||
Sabhaa-sthambhoedbhavoe   bheemah  siroemaalee  maheswarah |
Dwaadasa-aditya-choodaalah  kalpa-dhooma-sataacchavih || 30||
Hiranyak-oerusthala-bhinnakhah simha-mukhoe-anaghah |
 Prahlaada-varadoe dheemaan bhakta-sangha-pratishthitah || 31 ||
Brahmaa-rudraadi- samsevyah siddha-saadhya-prapoojitah  |
Lakshmee-nrisimhoe devesoe   jwaalaa-jihvaantra-maalikah || 32 ||
Khadgee  khetee  maheshvaasee  kapaalee  musalee  halee   |
Paasee soolee mahaabahur-jvaraghnoe roega-luptakah || 33 ||
Mounjee-yuk chaatrakoe  dandee  krishnaajina-dharoe  vatuh |
Adheeta-vedoe  vedaanta-uddhhrakoe  brahma-naishtikah  || 34 ||
Aheena-sayanpreetah aaditeyoe-anaghoe harih |
Samvit-priyas-saamavedyoe  balivesma-pratishtitah || 35 ||
Bali-kshaalita-paadaabjoe  vindhyaavali-vimaanitah |
Tripaada-bhoomi-sveekartaa  viswaroopa-pradarsakah ||36 ||
Dhrita-trivikramah saanghri-nakha-bhinnaanda-kharparah |
Pajjaata-vaahinee-dhaaraa-pavitra-jagat-trayah || 37 ||
Vidhisammaanitah   punyoe   daitya-yoeddhaa  jayoerjitah |
Sura-raajya-pradah sukram-adahrit  sugat-eeswarah  || 38 ||
Jaamadagnyah  kuthaaree cha  kaartiveerya-vidaaranah |
Renukaayaas-siroehaaree  dushta-kshatriya-mardanah || 39 ||
Varchasvee  daanaseelascha  dhanushmaan  brahmavittamah  |
Atyudagrah  samagrascha   nyagroedhoe    dushtanigrahah || 40 ||
Ravi-vamsa-samudbhootoe   raaghavoe  bharataagrajah |
Kausalyaa-tanayoe raamoe viswaamitra-priyankarah || 41 ||
Taatakaarih  subaahughnoe  balaatibala-mantravaan |
Ahalyaa-saapa-vicchedee  pravishta-jankaalayah || 42 ||
Swayamvara-sabhaa-samstha   eaasa-chaapa-prabhanjanah |
Jaanakee  parinetaa  cha  janakaadheesa-samstutah || 43 ||
Jamadagni-tanoojaata-yoeddhaa-ayoedhya-adhipaagraneeh |
Pitru-vaakya-prateepaalas-tyakta-raajyah salakshmanah || 44 ||
Sa-seetas-chitrakootasthoe   bharataa-hita-raajyakah
Kaakadarpa-prahartaa  cha  dandakaaranya-vaasakah || 45 ||
Panchavatyaam  vihaaree  cha  svadharma-paripoeshakah  |
Viraadhahaa-agastya-mukhya-muni-sammaanitah pumaan || 46 ||
Indrachaapa-dharah   khadga-dharascha  akshaya-saahakah |
Kharaantakoe dooshanaaris-trisiras-karipurvrishah || 47 ||
Tatah  soorpanakhaa-naasaa-cchettaa valkala-dhaarakah |
Jataavaan parnasaalaasthoe maareecha-bala-mardakah || 48 ||
Pakshiraat-krita-samvaadoe ravitejaa mahaabalah |
Sabaryaa-neeta-phalabhug -hanoomat-paritoeshitah || 49 ||
Sugreeva -abhayadoe daitya-kshepana-bhaasurah |
Sapta-taala-samucchettaa  vaalihrit-kapi-samvritah ||50 ||
Vaayu-soonu-kritaasevas-tyakta-pampah  kusaananah |
Udanvat-teeragah sooroe vibheeshana-varapradah || 51 ||
Setukrid-daityahaa  praapta-lankoe-alankaaravaan svayam |
Atikaaya-siracchettaa kumbhakarna-vibhedanah || 52 ||
Dasakantha-siroedhvamsee jaambavat-pramukhaavritah |
Jaankeesah suraadhyakshah saaketesah puraatanah || 53 ||
Punyaslokoe  vedavedyah  swami-teertha –nivaasakah |
Lakshmeesarah-keli-loeloe lakshmeesoe loka-rakshakah || 54 ||
Devakee-garbha-sambhootoe  Yasoedekshana-laalitah |
Vasudevas-kritastoetroe  nandagopa-manoeharah  || 55 ||
Chaturbhujah  koemalaangoe  gadaavaan-neela-kuntalah |
Pootanaa-praana-samhartaa trinaavarta-vinaasanah || 56||
Gargaroepita-naamaangoe  vaasudevoe   hyadhoekshajah |
Goepikaas-tanya-payee    cha   balabhadra-anujoe-achyutah || 57 ||
Vaiyaaghra-nakha-bhooshascha vatsajid-vatsa-vardhanah |
Ksheera-saaraasanaratoe dadhi-bhaanda-pramardanah || 58 ||
Navaneeta-apahartaa cha neelaneerada-bhaasurah |
Aaabheera-drishta-daurjanyoe neela-padma-nibhaananah || 59 ||
Maatru-darsita-visvaasya ul ookhala-nibandhanah |
Nala-koobara-saapaantoe  goedhooli-cchuritaangakah ||60 ||
Goe-sangha-rakshakah sreesoe  brindaaranya-nivaasakah |
Vatsaantakoe bakadveshee daityaambuda-mahaanilah || 61 ||
Mahaajagara-chandaagnih  sakata-praana-kantakah |
Indra-sevyah   punyagaatrah kharajic-chanda-deedhitih || 62 ||
Taala-pakva-phalaasee cha kaleeya-phani-darpahaa  |
Naagapatnee-stuti-preetah pralambaasura-khadanah || 63 ||
Daavaagni-bala-samhaaree phalahaaree gadaagrajah |
Goepaanganaa-chelachoerah paathoe-leelaa-visaaradah || 64 ||
Vamsagaana-praveenascha goepee-hastaambuja-architah |
Muni-patnyaa-hritaa-haaroe muni-sreshthoe muni-priyah  || 65 ||
Goevardhanaadri-sandhartaa sangkrandana-tamoepahah  |
Sadudyaana-vilaasee cha    raaskreedaa-paraayanah ||66 ||
Varunaabhy-architoe  goepee-praarthitah purushoettamah |
Akroora-stuti-sampreetah kubja-yauvana-daayakah || 67 ||
Mushtikoerah –prahaaree cha  chaanooroedara-daaranah |
Malla-yuddha-agraganyascha  pitru-bandhana moechakah || 68 ||
Matta-maatanga pannchaasyah  kamsagreevaa-nikrintanah |
Ugrasena-pratishthaataa  ratna -simhaasana-sthitah || 69 ||
Kaalanemi-khaladveshee  muchuknda-varapradah |
Saalva-sevita-durdharsha   raajasmaya-nivaaranah || 70 ||
 Rukmi-garva-apahaaree cha  rukminee-nayanoetsavah |
Pradyumna-janakah kaamee  pradyumnoe  dvaarakaadhipah || 71 ||
Manyaahartaa mahaamaayoe  jaambavat-krita-sangarah |
Jaamboonadaambara-dharoe  gamyoe  jaambavatee –vibhuh ||72 ||
Kaalindee-prathitaaraama-kelirgunjaa-vatamsakah |
Mandaara-sumanoe-bhaasvan sacheesaabheeshta-daayakah || 73 ||
Satrajin-maanasoellaasee satyaa-jaanih subhaavahah|
Satadhanvaa-harah  siddhah paandava-priya-koetsavah || 74 ||
Bhadrapriyah  subhadraayaa  bhraataa-naagna-jitee-vibhuh |
Kireeta-kundala-dharah kalpa-pallava-laalitah || 75 ||
Bhaishmee-pranaya-bhaashaavan  mitravindaadipoe-abhayah |
Svamoorti-kela-sampreetoe lakshmanoedaara-maanasah || 76 ||
Praagjyoetisha-adhipa  dhvamsee  tat-sainyaantakaroe- amritah  |
Bhoomi-stutoe bhoori-bhoegoe  bhooshanaambara-samyutah || 77 ||
Bahuraamaa-kritaahlaadoe  gandha-malyaanu-lepanah  |
Naaradaa-drishta-charitoe devesoe viswaraad  guruh || 78 ||
Baana-baahu-vidaarascha  taapajvara-vinaasakah |
Ushoed-dharshayita-avyaktah sivavaak-tushta-maanasah || 79 ||
Mahesa-jvara-samstutyoe  seeta-jvara-bhayaantakah  |
Nriga-raajaoeddhaarakas-cha   poundrakaadi-vadhoedyatah || 80 ||
Vividhaaric-chaloedvigna-braahmaneshu dayaaparah  |
Jaraasandha-baladveshee  kesidaitya-bhayankarah ||  81 ||
Chakree  chaidyaantakah   sabhyoe raja-bandha-vimoechakah |
Raajasooya-havir-bhoektaa snighdhaangah subha-lakshanah ||82 ||
Dhaanaa-bhakshana-sampreetah   kuchelaabheeshta-daayakah |
Satvaadi-guna-gambheeroe draupadee-maana-rakshakah || 83 ||
Bheeshma-dheyoe bhakti-vasyoe bheema-poojyoe dayaa-nidhih |
Dantavaktra-sirsc-chettaa krishnah krishnasakhah svaraat || 84 ||
Vaijayantee-pramoedee  cha  barhi-barha-vibhooshanah |
Paartha-kaurava-sandhaanakaaree  dussaasana-antakah  || 85 ||
Buddhoe  visuddhah  sarvajnyah  kratu-himsaavinindakah |
Tripura-stree-maanabhangah  sarva-saastra-visaaradah ||86 ||
Nirvikaaroe nirmamascha  niraabhaasoe niraamayah  |
 Jagan-moehaka-dharmee cha   dig-vastroe dik-pateesvarah  ||87 ||
Kalkee mleccha-prahartaa cha  dushta-nigraha-kaarakah |
Dharma-pratishthaakaaree cha  chaaturvarnya-vibhaaga-krit || 88 ||
Yugaantakoe yugaakraantoe yugakrid yugabhaasakah |
Kaamaarih kaamakaaree cha nishkaamah kaamitaarthadah || 89 ||
Bhargoe varenyah savituh saarngee vaikuntha-mandirah |
Hayagreevah kaitabhaarih graahaghnoe  gaja-rakshakah || 90 ||
Sarva-samsaya-vicchettaa sarva-bhakta-samutsukah |
Kapardee kaamahaaree cha kalaa kaashtha asmritid-dhritih || 91 ||
Anaadir-apramaeyoujaah   pradhaanah  sanniroopakah |
Niloepoe  nisprihoe- asangoe  nirbhayoe  neetipaavakah || 92 ||
Nishpreshyoe nishkriyah  saanthoe  nishprapanchoe  nidhir-nayah |
Karmya-karmee vikarmee cha karmepsuh karmabhaavanah || 93 ||
Karmaangah  karmavinyaasoe mahaakarmee mahaavratee  |
Karmabhuk-karmaphaladah karmesah karma-nigrahah || 94 ||
Naroe naaraayanoe daantah kapilah kaamadah suchih |
Taptaa japtaa-akshamaalaavaan gantaa netaa layoe gatih || 95 ||
Sishtoe drashtaa ripudveshtaa roeshtaa veshtaa mahaa-natah |
Roeddhaa  bhoeddhaa mahaa-yoeddhaa sraddhaavaan satyadheeh subhah || 96 ||
Mantree mantroe gantra-gamyoe mantrakrit paramantra-hrit |
Mantrabhrin-mantra-pha ladoe mantresoe mantra-vigrahah || 97 ||
Mantraangoe mantra-vinyaasoe mahaamantroe mahaakramah |
Sthiradheeh sthiravijnaanah sthiraprajnyah sthiraasanah || 98 ||
Sthirayoegah  sthiraadhaarah sthirmaargah sthiraagamah |
Nis-sreyasoe nireehoe-agnir-niravadyoe  niranjanah || 99 ||
Nirvairoe nirahankaaroe nirdambhoe nirasooyakah |
Anantoe-ananta-baahoorur-anantaanghri-ananta-dhrik ||100 ||
Ananta vaktroe-anantaangoe –anantaroopoe  hi  anantakrit |
Oordhvaretaa -oordhvalingoe –hyoordhvamoordoerdhva-saakhakah || 101 ||
Oordhva  oordhvaadhvarkshee  cha hyoordhvajvaaloe niraakulah |
Beejam  beejapradoe  nityoe  nidaanam nishkritih kritee  || 102 ||
Mahaan-aneeyaan-garimaa sushamaa chitramaalikah |
Nabha-spring-nabhasoe-jyoetir-nabhasyaan-nirnabhaa nabhah || 103 ||
Abhur-vibhuh prabhuh sammur-maheeyaan bhoorbhuvaakritih |
Mahaanandoe  mahaasooroe  mahoeraasir-mahoetsavah || 104 ||
MahaakrodhoeMahoejwaaloe mahaa-saantoe mahaagunah |
Satyavratah  satyaparah  satyasandhah  sataam  gatih || 105 ||
Satyesah satyasankalpah satya-chaaritra-lakshanah |
Antascharoe hi antaraatmaa paramaatmaa chidaatmakah ||106 ||
Roechanoe roechamaanascha saakshee sauri-janaardhanah |
Mukundoe nanda-nishpandah svarnabinduh  purandarah || 107 ||
Arindamah sumandascha kunda-mandaara-haasavaan  |
Syandanaa-roodha-chandaangoe hyaanandee nanda-nandanah || 108 ||
Anasooyaa-nandanoe-atri-netraanandah sunandavaan |
Sankhavaan-pankaja-karah kunkumaankoe  jayaankusah  || 109 ||
Ambhoeja-makarandaadhyoe nishpankoe agarupankilah |
Indras-chandra-rarthaschandroe atichandras-chandrabhaasakah || 110 ||
Upendra indra-raajascha naagendras-chandraloechanah |
Pratyak paraak param dhaama paramaarthah paraatparah || 111 ||
Apaaravaak-paaragaamee  paaraavaarah  paraavarah |
  Sahasvaan-arthadaataa cha sahanas -saahasee-jayee || 112 ||
Tejasvee vaayu-visikhee tapasvee taapasoettamah |
Aisvaryoed-bhootikrit-bhooti-aisvaryaanga-kalaapavaan || 113 ||
Ambhoedhi-saayee bhagavaan sarvajnas-saama-paaragah |
Mahaayoegee mahaadheeroe mahaabhoegee mahaaprabhuh || 114 ||
Mahaaveeroe mahaatrishtir-mahaapushtir-mahaagunah |
Mahaadevoe mahaabaahur-mahaa-dharmoe mahesvarah || 115 ||
Sameepagoe dooragaamee svarga-maarga-nirargalah |
Nagoe nagadharoe naagoe naagesoe naagapaalikah || 116 ||
Hiranmayah svrnaretaa hiranyaarchir-hiranyadah |
Gunaganyah saranyascha punyakeertih puraanagah || 117 ||
Janyabrij-janya-sannaddhoe divya-panchaayudhoe vasee |
Daurjanya-bhangah parjanyah sowjanya-nilayoe-alayah || 118 ||
Jalan-dharaantakoe bhasma-daityanaasee mahaamanaah |
Shreshthas-sravishthoe draaghishthoe garishthoe garuda-dhvajah || 119 ||
Jyeshthoe dradhishthoe  varshishthoe draagheeyaan   pranavah  phanee |
Sampradaaya-karah svaamee  suresoe  maadhavoe madhuh || 120 ||
Nirnimeshoe vidhirvedhaah balavaan  jeevanam  balee |
Smartaa  sroetaa  vikartaa  cha  dhyaataa netaa  samoe-asamah || 121||
Hoetaa poetaa mahaa-vaktaa rantaa mantaa khalaantakah |
Daataa graahayitaa maataa niyantaa-ananta-vaibhavah ||122 ||
Goeptaa goepayitaa hanta dharma-jaagaritaa dhavah |
Karrtaa kshetrakarah kshetrpradah kshetrajna aatmavit || 123 ||
Kshetree kshetra-harah kshetra-priyah kshemakaroe marut |
Bhakti-pradoe muktidaayee saktidoe yuktidaayakah || 124 ||
Saktiyung-mauktika-sragvee   sooktir-aamnaaya-sooktigah |
Dhanjayoe dhanaadhyakshoe dhanikoe dhanaadhipah || 125 ||
Mahaadhanoe mahaamaanee duryoedhana-vimaanitah |
Ratnaakaroe ratnaroechee ratna-garbhaasrayas-suchih || 126 ||
Ratnasaanu-nidhir-mauli-ratnabhaa  ratna –kankanah
Antar-lakshyoentarabhyaasee cha antardhyeyoe jitaasanah  || 127 ||
Antarangoe dayaavamscha hi antarmaayoe mahaarnavah |
Sarasa-siddhi-rasikah  siddhi  saadhyah sadaagatih || 128 ||
Aayuh-pradoe mahaayushmaan-archishmaan-oshadheepatih |
Ashtasreer-ashtabhaagoe- ashtaka-kub-vyaapta-yasoe  vratee || 129 ||
Astaapadah suvarnaabhoe hi ashta-moortis-trimoortimaan |
Asvapnah svapnagah svapnah susvapna-phaladaayakah  || 130 ||
Duhsvapna-dhvamsakoe dhvasta-dur-nimittah sivankarah  |
Suvarna-varnas-sambhaavyoe varnitoe varna-sammukhah ||  131 ||
Suvarna-mukharee-teera sivadhyaata-padaambujah |
Daakshaaayanee-vachas-tushtoe durvaasoe-drishti-goecharah ||132 ||
Ambareesha-vrata-preetoe mahaa-kritti-vibhanjanah |
 Mahaabhichaaraka-dhvamsee kaala-sarpa-bhayaantakah || 133 ||
Sudarsanah kaalameghas-syaamas-sreemantra-bhaavitah |
Hemaambuja-sarah-snaayee sreemanoebhaavita-aakritih || 134 ||
Sreepradatta-ambuja-sragvee sree-kelih-sree-nidhirbhavah |
Sreepradoe-vaamanoe lakshmee-naayakascha chaturbhujah ||135 ||
Santriptas- tarpitas-teertha-snaathri saukhya-pradarsakah |
Agastya-stuti  santushtoe darsita-avyakta bhaavanah  || 136 ||
Kapilaarchih kapilavaan susnaataagha-vipaatanah |
Vrishaakapih kapiswaami-manoe-antah-sthita-vigrahah || 137 ||
Vahnipriyoe-artha-sambhaavyoe janaloeka-vidhaayakah |
Vahni-prabhoe vahni-taejaah subhaabheeshta-pradoe -yamee || 138 ||
Vaaruna-kshetra-nilayoe  varunoe  vaarunaarchitah  |
Vaayusthaana-kritaavaasoe  vaayugoe  vaayu-sambhritah || 139 ||
Yamaantakoe-abhijananoe yamaloeka-nivaaranah |
Yaminaam-agraganyascha samyamee yamabhaavitah || 140 ||
Indroedyaana-sameepastha indra-digvishayah  prabhuh |
Yaksharaat-sarasee-vaasoe hrikshayya-nidhi-koesakrit || 141 ||
Swaami-teertha-kritaavaasah swaamidhyeyoe hyadhoekshjah |
Varaahaadi-ashtateerthaabhi-sevitaanghri- saroeruhah || 142 ||
Paanduteertha-abhishiktaangoe yudhishthira-varapradah |
Bheemaantah-karunaaroodhah sveta-vaahana-sakhyavaan   || 143 ||
Nakula-abhayadoe  maadree-sahadevaabhi-vanditah |
Krishnaa-sapatha-sandhaataa kuntee-stutiratoe dame || 144 ||
Naaradaadi-muni-stutyoe nityakarma-paraayanah  |
Darsita-avyaktaroopascha  veenaa-naada-pramoeditah || 145 ||
Shatkoeti-teertha-charyaavaan devateertha-kritaasramah |
Bilvaamala-jalasnaayee sarasvaty-ambu-sevitah ||146 ||
Tumburoodaka-samsparsa-jana-chittatamoe-apahah
Matsya-vaamana-koormaadi-teertharaajah puraanabhrit || 147 ||
Chakradhyeya-padaam-bhoejah sankhapoojita-paadukah |
Raama-teertha-vihaaree cha balabhadra –pratishthitah || 148 ||
Jaamadagnya-saras-teertha-jala-sechana-tarpitah |
Paapaharee-keelaala susnaata-agha-vinaasanah || 149 ||
Nabhoe-ganga-abhishiktas-cha naagateertha-abhishekavaan |
Kumaara-dhaaraa- teerthasthoe vatuveshah sumekhalah  || 150 ||
Vriddhasya sukumaaratva-pradah saundaryavaan sukhee |
Priyamvadoe mahaakukshir-ikshvaaku-kulanandanah || 151 ||
Neela-goe –ksheeradhaaraabhoor-varaaha-chala-naayakah |
Bharadwaaja-pratishshthaavaan brihaspati-vibhaavitah || 152 ||
Anjanaakrita-poojaavaan Aanjaneya-kara-architah |
Anjanaadri-nivaasascha munjakesah purandarah || 153 ||
Kinnara-dvaya-sambandhi-bandha-moeksha-pradaayakah   |
Vaikhaanasa-makhaarambhoe vrishajneyoe vrishaachalah || 154 ||
Vrishakaaya-prabhettaa cha kreedanaachaara-sambhramah  |
Sowvarchaleya-vinyasta-raajyoe naaraayanah priyah ||155 ||
Durmedhoe-bhanjakah praajnoe brahmoetsava- mahoetsukah |
Bhadraaasura-sirascchetthaa bhadra-kshetree subhadravaan || 156 ||
Mrigayaa-aksheena-sannaahah sankha-raa janya-tushtidah  |
Sthaanusthoe vainteyaanga-bhaavitoe hyasareeravaan || 157 ||
Bhoegeendra-bhoega-samsthaanoe brahmaadi-gana-sevitah |
Sahasraarkas-cchataabhaasvad-vimaanantah sthitoe gunee || 158 ||
Vishwaksenkrita-stoetrah sanandana-pareevritah |
Jaahnavyaadi-nadee-sevyah suresaady-abhivanditah  || 159 ||
Suraanganaa-nrityaparoe gandharvoed-gaanapriyah |
Raakendu-sankaasa-nakhah koemalaanghri-saroeruhah ||160 ||
 Kacchapa-prapadah kundagulphakah svacchakoorparah |
Medura-svarna-vastraadhya-katidesastha-mekhalah || 161 ||
Proellasac-churikaa-bhaasvat-katidesah  subhankarah |
Ananta-padmaja-sthaana-naabhi-mauktika-maalikah || 1612||
Mandaara-chaampeyamaalee  ratnaabharana-samvritah  |
Lamba-yajnoepaveetee cha chandra-sreekhanda-lepavaan || 163 ||
Varadoe-abhayadas- chakree sankhee kaustubha-deeeptamaan  |
Sreevatsaankita-vakshastoe lakshmee-samsrita-hritkatah || 164 ||
Neeloetpala-nibhaakaarah soenaaambhoeja-samaananah  |
Koeti-manmatha-laavanyah chandrikaasmita-pooritah || 165||
 Sudhaa-svacchoerdhva-pundraschan kastooree-tilakaanchitah |
Pundareekekshnah svacchoe maulishoebhaa-viraajitah || 166 ||
Padmasthah padmanaabhascha soemamandalagoe  budhah |
 Vahni-mandalagah sooryah sooryamandala-samsthitah || 167||
Sreepatir-bhoomi-jaanischa vimalaadyabhi-samvritah |
Jagat-kutumba-janitaa rakshkah kaamitapradah || 168 ||
Avasthaa-trayayantaa cha viswatejas-svaroopavaan |
Jnaptir-jneyoe jnaanagamyoe jnaanaateetah suraatigah || 169 ||
Brahmaandaantar-barhir-vyaaptoe venkatadri- gadaadharah  |
Evam sree venkatesasya keertitam paramaadbhutam  || 170 |
|| Venkataadri  gadaadhara Om nama iti  ||

PHALASRUTI


Naamnaam sahasram samsraavyam pavitram punyavardhanam |
Sravanaat sarva-doeshaghnam roegaghnam mrityunaasanam || 171 ||
Daridryabhedanam dharmyam sarvaisvarya phalapradam  |
 Kaalaahi-vishavicchedi  jvarapasmsmaara-bhanjanam || 172 ||
Satru-kshayakaram raajagraha-peedaa-nivaaranam  |
Brahma-raakshasa-kooshmaandam  bhetaala-bhaya-bhanjanam || 173
Vidyaabhilaashee vidyaavaan  dhanaarthee dhanavaan bhavet |
Ananta-kalpa-jeevee syaad-aaushkaamoe mahaayasaah   ||174 ||
Putraarthee sugunaan-putraan labhet-aayushmantastatah |
Sangraame  satru-vijayee sabhaayaam prativaadijit || 175 ||
Divyair-naamabhi-rebhistu tulasee-poojanat-sakrit |
Vaikunthavaasee bhagavat-sadrisoe vishnu-sannidhau ||176 ||
Kalhaara-poojanaan-maasaat  dviteeya iva yaksharaat |
Neeloetpala-archanaat-sarva-raajapoojyah sadaa bhavet  || 177 ||
Hrit-samsthitair-naamabhistu  bhooyaad-drig-vishayoe harih |
Vaanchitaartham tadaa datvaa vaikuntham  cha prayacchati || 178||
Trisanadhyam yoe japen-nityam sampoojya vidhinaa vibhum |
Trivaaram panchvaaram vaa pratyaham kramasoe yamee   179 ||
Maasaad-alakshmee-naasah syaat dvimaasaat syan-narendrataa |
Trimaasaan-mahadaisvaryam tatas-sambhaashanam bhavet  || 180 ||
Maasam pathan-nyoona-karmapoortim cha samavapnuyaat  |
 Maargabhrashtascha  sanmaargam gatasvah svam svakeeyakam  ||181 ||
Chaanchalyachittoe-achaanchalyam  manas-svaasthyam cha gachchati |
Aayuraaroegyam-aisvaryam jnaanam moeksham cha vindati || 182 ||
Sarvaan-kaamaan-avaapnoeti  saasvatam cha padam tathaa |
Satyam satyam punas-satyam satyam satyam na samsayah || 183 ||
 || Iti Sreebrahmaanda-puraane vasishta-naarada-samvaade  sreevenkataachala-maahaatmye
Sreevenkatesa-sahasranaama-stotraadhyayah samaaptah || 

SRIVENKATESA-ASHTOETTARA-SATANAAMA-STOETRAM

(Varaahapuraanaatargata)
Sriyah-kaantaaya  kalyaana nidhaye  nidhayertinaam|
Sreevenkatanivaasaaya   sreenivaasaaya  mangalam ||
 Sreevenkataachalaadheesam sriyaa-adhyaasita-vakshasam  |
Chitachetana mandaaram sreenivasam-aham bhajay ||

Munayah: Soota sarvaartha-tattvajna sarva-vedaanta-paaraga |
Yena cha-aaraadhitah sadyah  sreemad-venkata-naayakah || 1 ||
Bhavatya-abheeshta-sarvaartha-pradas-tad broohi mune |
Iti prishtas-tada sootoe dhyaatvaa swaatmani tat-kshanaat || 2 ||
Uvaacha munisaardoolac-chrooyataamiti vai munih |
Sree sootah: Asti kinchin-mahad-goepyam bhagavat-preeti-kaarakam || 3 ||
Puraa seshena kathitam kapilaaya mahaatmane |
Naamnaam-ashtasatam punyam pavitram paapa-naasanam || 4 ||
Aadaaya hema-padmaani svarnadee-sambhavaani cha |
Brahmaa tu poorvam-abhyarchya sreevenkata-naayakam  || 5 ||
Ashtoettara-satair-divyaih naamabhir-muni-poojitaih  |
Svaabheeshtam labdhavaan brahma sarvaloeka-pitaamahah || 6 ||
Bhavadbhir-api padmaischa samarchayas-tais-cha naamabhih |
Teshaam sesha-nagaadheesa-maanasoellaasa-kaarinam || 7 ||

Namnaam-ashtasatam vakshye   venkataadri-nivaasinah |
Aayur-aarogyadam pumsaam dhana-dhaanya-sukha-pradam || 8 ||
Jnaanapradam viseshena  mahadaisvarya-kaarakam
Archayen-naamabhir-divyaih venkatesa-padaankitaih || 9 ||
Naamnaam-ashtasatam-tasya rishir-brahmaa prakeertitah  |
Chandoe-anushtup-tathaa devoe venkatsa udaahritah || 10 ||
Neela-goe-ksheera-sambhhootoe beejamity-uchyate budhaih |
Sreenivaasas-tathaa sakti-hridayam venkataadhipah  || 11 ||
Viniyoegas-tathaa-abheeshta-siddhyarthe cha nigadyate |
Om namoe venkatesaaya seshaadri-nilayaaya cha || 12 | 
Vrishadrig-goecharaayaatha  vishnave satatam namah |
Sadanjana-gireesaaya vrishaadri-pataye namah || 13 ||
Meruputra-gireesaaya sarah-swamitate jushe |
Kumaara-kalpa-sevyaaya vajridrigvishayaaya cha || 14 ||
Suvarchalaa-sutanyasta-sainaapatya-bharaaya cha   |
Raamaaya padmanaabhaaya sadaa vaayu-stutaaya cha   ||15 ||
Tyakta-vaikuntha-loekaaya girikunja-vihaarine |
Harichandana-goetrendra-swaamine satatam namah || 16 ||
Sankha-raajanya-netraabja-vishayaaya namoe namah |
Vasoopari-charatraatre krishnaaya satatam namah || 17 ||
Abdhi-kanyaa-parishvakta-vakshase venkataaya cha |
Sanakaadi-mahaayoegee-poojitaaya namoe namah || 18 ||
Devajit-pramukhananta-daityasangha-pranaasine |
Swetadveepa-vasan-mukta-poojitaanghri-yugaaya cha  II 19 ||
Seshaparvata-roopatva-prakaasana-paraaya cha |
Saanu-sthaapita-taarkshyaaya taarkshyaachala-nivaasine || 20 ||
  Maayaagoodha-vimaanaaya garuda-skanddha-vaasine |
Ananta-sirase nityam ajantaakshaaya  tay namh || 21 ||
Ananta-charanaayaatha sreesaila-nilayaaya cha   |
Damoedaraaya tay nityam neelamegha-nibhaaya cha || 22 ||
Brahmaadi-deva-durdarsa-viswaroopaaya tay namahn  |
Vaikunthaagata saddhema-vimaaanaantar-gataaya cha ||  23  ||
Agastya-abhyarthita-asesha-jana-driggoecharaaya cha  |
Vaasudevaaya haraye teertha-panchaka vaasine || 24 ||
Vaamadeva-priyaayaatha janakeshta-pradaaya cha |
Maarkandeya-mahaa-teertha-jaatapunya-pradaaya cha || 25 ||
Vaakpati-brahmadaatre cha chandra-laavanya-daayine |
Naaraayana-nagesaaya brahma-kalpita-utsavaaya cha || 26 ||
Sankha-chakra-varaa- namra-lasatkara-talaaya cha 
Dravan-mriga madaasakta-vigrahaaya namoe namah || 27 ||
Kesavaaya namoe nityam nitya-yauvana-moortaye |
Arthitaartha-pradaatre cha visvateertha-agha-haarine  ||28 ||
Teertha-swaami-sarah-snaata-janaabheeshta-pradaayine |
Kumaara-dhaarikaavaasa-skanda-abheeshta-pradaaya cha   || 29 ||
Jaamudaghna-samudbhoota-poetrine koorma-moortaye  |
Kinnara-dvanda-saapaanta-pradaatre vibhave namah || 30 ||
Vaikhaanasa-munisreshtha-poojitaaya namoe namah |
Simhaachala-niv aasaaya sreeman-naaraayanaaya cha || 31 ||
Sadbhakta-neelakanthaarchya nrisimhaaya namoe namah|
Kumudaaksha-ganasreshtha-sainaapatya-pradaaya cha   ||32 ||
Durmedhah-praanhartre cha sreedharaaya namoe namah |
Kshantriyaantaka-raamaaya satyaroopaaya tay namah || 33 ||
Paandavaari-prahatre cha sreekaraaya namoe namah |
upatya-kaamapradesastha-sankara-dhyaata-moortaye || 34 ||
Rukmaabja-sarasee-koola-lakshmeekrita-tapasvine |
Lasal-lakshmee-karaambhoeja-dattakahlaaraka-sraje || 35 ||
Saalagraama-nivaasaaya suka-driggoecharaaya cha |
Naaraayanaarthita-aseshajana-drigvishayaaya cha || 36 ||
Mrigayaa-rasikaayaatha vrishabhaasura-haarine |
Anjanaagoetra –pataye vrishbhaachala-vaasine || 37 ||
Anjanaa-sutadaatre cha maadhaveeyaagha-haarine  |
Priyangu-priya-bhakshaaya swetakoela-varaaya cha || 38 ||
Neeladhenu-payoedhaaraa-seka-dehoedbhavaaya cha   |
 Sankara-priya-mitraaya cholaputra-priyaaya cha   || 39 ||
Sudharminee-succhaitanya-pradaatre madhughaatine  |
Krishnaakhya-vipra-vedantadesikatva-pradaaya cha  || 40 ||
Varadaachala-naathaaya balabhadraaya tay namah |
Trivikramaaya mahate hrisheekesaaya tay namah || 41 ||
Achyutaaya namoe nityam neelaadri-nilayaaya cha
Namah ksheeraabdhi-naathaaya vaikunthachala-vaasine || 42 ||
Mukundaaya namoe nityam-anaantaaya namoe namah |
Virincha-abhyarthitaa-neeta-saumya-roopaaya tay namah || 43 ||
Suvarna-mukharee-snaata-manujaabheeshta-daayine  |
Halaayudha-jagatteertha-samasta-phaladaayine  || 44 ||
Goevindaaya namoe nityam sreenivaasaaya tay namah |
 Ashtoetaarasatam -naamnaam chaturthyaa namasaa-anvitam || 45 ||
Yah pathet-shrinuyaan-nityam sraddha-bhakti-samanvitah | 
Tasya sreevenkatesastu prasannoe bhavati dhruvam || 46 ||
Archanaayaam viseshena graahyam-ashtoettaram satam |
Venkatesaabhi-dheyair-yoe venkatadri-nivaasinam ||47 ||
Archayen-naamabhis-tasya phalam  muktir-na samsayah |
Goepaneeyamidam stoetram sarveshaam na prakaasayet ||48 ||
Sraddhaa-bhaktiyujaameva daapayen-naama-sangraham  |
Iti seshena kathitam kapilaaya mahaatmanay || 49 ||
Kapilaakhya-mahaayoegi-sakasaattu mayaa srutam |
Taduktam bhavataam-adya sadyah  preetikaram hareh || 50 ||
||  Iti Sree Varaahapuraanaantargata Sree Venkataachala-maahaatmye
Sree Venkatesa Ashtoettarasatanaama Keertanam naamaika sashtitamoedhyaayah ||

[Venkatesa Astoettara sata namah or the one hundred and eight names of Venkatesa are commonly   invoked in prayers daily at Tirumala Tirupati Devasthaanam; the recitation of the 1008 names of venkatesa  from the Venkatesa sahasranaama stotra is done daily  besides 1008 names of Vishnu from Vishnu Sahasranaama]
SREE VENKATESA-ASHTOETTARA-SATANAAMA-STOETRAM

(UNKNOWN SOURCE; BY SRI NARAYANAANANDA SARASWATI, SVARGAASRAM, U.P.)

Sree venkatesas-sreeevaasoe  lakshmeepatir-anaaamayah |
 Amritaasoe jagad-vandyoe  goevindas-saasvatah prabhuh || 1 ||
 Seshaadri-nilayoe devah kesavoe madhusoodanah |
Amritoe maadhavah krishnah sreeharir-jnaanapanjarah || 2 ||
Sreevatsa vakshas –sarvesoe  goepaalah  purushoettamah |
Goepeeswarah paramjyoetir-vaikunthapatir-avyayah || 3||
Sudhaa-tanur-yaadavendroe nitya-yauvana-roopavaan |
Chatur-vedaatmakoe- vishnur-achyutah padminee-priyah || 4 ||
Dharaapatis-surapatir-nirmaloe deva-poojitah |
Chatur-bhujas-chakradharas-tridhaamaa triguna-aasrayah || 5 ||
 Nirvikalpoe  nishkalankoe niraatankoe niranjanah |
Niraabhaasoe nityatriptoe nirgunoe nirupadravah ||6 || 
Gadaadharas-sarngapaanir-nandakee sankha-dhaarakah |
 Anekamoortir-avyaktah katihastoe varapradah || 7 ||
Anekaatma-deenabandhur-aartaloeka-abhyapradah |
 Aakaasaraaja-varadoe yoegihrit-padma-mandirah || 8 ||
Daamoedaroe  jagatpaalah  paapaghnoe  bhaktavatsalah  |
Trivikramas-simsumaaroe  jataamakuta-soebhitah || 9 ||
Sankha-maddhyoel-lasan-manju-kinkinaadhya karandakah |
 Neelamegha-syaama-tanur-bilva-patra-archana-priyah   || 10 ||

Jagad-vyaapee jagat-kartaa jagat-saakshee jagat-patih |
 Chintitaartha-pradoe  jishnur-daasaarhoe dasaroopavaan || 11 ||
Devakee-nandanas-saurir-hayagreevoe janaardhanah |
Kanyaa-sravanataa-rejyah peetaambaradharoe-anaghah || 12 ||
Vanamaalee padmanaabhoe mrigayaasakta-maanasaha |
Asvaaroodhah  khadgadhaaree  dhanaarjana-samutsakah || 13 ||
 Ghanasaara-lasan-madhya kastooree-tilakoejvalah |
 Sacchidaananda-roopascha jagan-mangala-daayakah || 14 ||
Yajna-roopoe yajna-bhoektaa chinmayah parameswarah |
Paramaarthapradas-saantas-sreemaan-doerdanda-vikramah | | 15 ||
Paraatparah parabrahma sreevibhur-jagadeesvarah |
Evam sreevenkatesasya namnaam-ashtoettaram satam  || 16  ||
Pathataam srinvataam bhaktyaa  sarvaabheeshtapradam  subham |
Trisandhyam yah pathen-nityam sarvaan kaamaan  avaapnuyaat  || 17 ||
|| Sree enkatesa ashtoettara satanaama stoetram sampoornam ||

SRIVENKATESA ASHTOETTARA SATANAAMAAVALI

(Varaahapuraanaatrgata)

Om Venkatesaaya                                                                           Srivekatesaaya Namah
Om Seshaadri-nilayaaya                                                                               ,,
Om Vrishad-diggoecharaaya                                                                      ,,                                                                             
Om Vishnave                                                                                                     ,,
Om sadanjana-gireesaaya                                                                           ,,
Om Vrishaadri-pataye                                                                                   ,,
Om Meruputra-gireesaaya                                                                          ,,
Om Sarah-swaami-tatee-jushe                                                                 ,,
Om Kumaara-kalpa-sevaaya                                                                       ,,
Om Vajridig-vishayaaya                                                                                                ,,
Om Suvarchalaa-sutanyasta-sainaapatya-bharaaya                         ,,
Om Raamaaya                                                                                                   ,,
Om Padmanaabhaaya                                                                                    ,,
Om Sada vaayu-stutyaaya                                                                            ,,
Om Tyakta Vaikuntha-loekaaya                                                                                ,,
Om Giri-kunja-vihaarine                                                                              ,,
Om Harichandana-goetrendra-swaamine                                            ,,              
Om Sankha-raajanya-nertraabja-vishayaaya                                       ,,
Om Vasoopari-charatrarte                                                                           ,,
Om Krishnaaya                                                                                                 ,,
Om Abdhi-kanyaa-parishvakta-vakshase                                              ,,
Om Venkataaya                                                                                                ,,
Om Sanakaadi-mahaayoegi-poojitaayai                                                                ,,
Om Devajit-pramukha -ananta-daitya-sangha-pranaasine           ,,
Om Sveta-dveepa-sanmukta-poojitaanghri-yugaaya                      ,,
Om Seshaparvata-roopatva-prakaasana-paraaya                              ,,
Om Saanu-sthaapita-taarkshyaaya                                                          ,,
Om Tarkshyaachala-nivaasine                                                                   ,,
Om Maayaa-goodha-vimaanaaya                                                             ,,
Om Garuda-skandha-vaasine                                                                     ,,
Om Ananta-sirase                                                                                           ,,
Om Ananta-akshaaya                                                                                     ,,
Om Ananta-charanaaya                                                                                ,,
Om Sreesaila-nilayaaya                                                                                                ,,
Om Daamoedaraaya                                                                                       ,,
Om Neela-megha-nibhaaya                                                                       ,,
Om Brahmaadi-deva-durdarsa-visvaroopaaya                                   ,,
Om Vaikuntha-gata-saddhema-vimaana-antargataaya                  ,,
Om Agastya-abhyarthita-sesha jana-drig-goecharaaya                  ,,
Om Vaasudevaaya                                                                                          ,,
Om Haraye                                                                                                         ,,
Om Teertha-panchaka-vaasine                                                                 ,,
Om Vaamadeva-priyaaya                                                                             ,,
Om Janaka-ishta-pradaaya                                                                          ,,
Om Maarkandadeya-mahaateertha-jaata-punya-pradaaya          ,,
Om Vaakpati-brahmadaatre                                                                       ,,
Om Chandra-laavanya-daayine                                                                 ,,
Om naaraayana-nagesaaya                                                                         ,,
Om Brahma-klipta-utsavaaya                                                                     ,,
Om Sankha-chakra-varaanamra-lasatkara-talaaya                            ,,
Om Dravan-mriga-madaasakta-vigrahaaya                                          ,,
Om Kesavaaya                                                                                                  ,,
Om Nitya-yauvana-moortaye                                                                    ,,
Om Arthitaartha-pradaatre                                                                         ,,
Om Viswateertha-agha-haarine                                                                               ,,
Om Teerthaswaami-sarah-snaata-janaabheeshta-pradaaya        ,,            
Om Kumaara-dhaarikaa-vaasa-skanda-abheeshta-pradaaya       ,,
Om Jaanudaghna-samudbhoota-poetrine                                           ,,
Om Koorma-moortaye                                                                                  ,,
Om Kinnara-dvandva-saapaanta-pradaatre                                         ,,
Om Vibhave                                                                                                       ,,
Om Vaikhaanasa-muni-sreshtha-poojitaaya                                       ,,
Om Simhaachala-nivaasaaya                                                                      ,,
Om Sreeman-naaraayanaaya                                                                     ,,
Om Sad-bhakta-neelakantha-archya-nrisimhaaya                            ,,
Om Kumudaaksha-ganasreshtha-sainaapatya-pradaaya                ,,
Om Dur-meghah-praanahatre                                                                   ,,
Om Sreedharaaya                                                                                            ,,
Om Kshatriya-antaka-raamaaya                                                                ,,
Om Matsya-roopaaya                                                                                    ,,
Om Paandava-ari-prahartre                                                                        ,,
Om Sreekaraaya                                                                                               ,,
Om Upatyakaa-pradesastha-sankara-dhyaata-moortaye              ,,
Om Rukmaabja-saraseekoola-lakshmeekrirta-tapasvine              ,,
Om Lasal-lakshmee-karaambhoeja-datta-kalhaaraka-sraje         ,,
Om Saalagraama-nivaasaaya                                                                      ,,
Om Sukra-driggoecharaaya                                                                         ,,
Om Naaraayanaarthita-asesha-jana-drig-vishayaaya                      ,,
Om Mrigayaa-rasikaaya                                                                                ,,
Om Vrshbhaasura-haarine                                                                          ,,
Om Anjanaa-goetra-pataye                                                                        ,,
Om Vrishbhaachala-vaasine                                                                       ,,
Om Anjanaa-sutadaatre                                                                               ,,
Om Maadhaveeya-agha-haarine                                                              ,,
Om priyngu-priyabhakshaaya                                                                    ,,
Om Swetakola-varaaya                                                                                 ,,
Om Neela-dhenu-payoedhaara-seka-dehoedbhavaaya                                ,,
 Om Sankara-priya-mitraaya                                                                       ,,
Om Choela-putra-priyaaya                                                                          ,,
Om Sudharminee-suchaitanya-pradaatre                                            ,,
Om Madhu-ghaatine                                                                                     ,,
Om Krisnaakhya-vipra-vedanta-desikatva-pradaaya                       ,,
 Om Varaahaachala-naathaaya                                                                  ,,
Om Balabhadraaya                                                                                          ,,
Om Trivikramaaya                                                                                           ,,
Om Mahate                                                                                                        ,,
Om Hrisheekesaaya                                                                                       ,,
Om Achyutaaya                                                                                                ,,
Om Neelaadri-nilayaaya                                                                              ,,
Om Ksheeraabdhi-naathaaya                                                                     ,,
Om Vaikunthaachala-vaasine                                                                    ,,
Om Mukundaaya                                                                                             ,,
Om Anantaaya                                                                                                  ,,
Om Virancha-abhyarthita-aaneeta-saumya-roopaaya                    ,,
Om Suvarna- mukharee-snaata-manujaabheeshta-daayine        ,,
Om Halaayudha-jagattertha-samasta-phaladaayine                       ,,
Om Goevindaaya                                                                                             ,,
Om Sreenivaasaaya                                                                                        ,,

||Iti Sreevenkatesa-ashtoettara-sata-naamaavali-sampoornaa ||
                                                                                                                               


                                                                                               SRI VENKATESA-ASHTOETTARA SATANAAMAAVALIH

(SWAMI  NARAYANAANANDA  SARSWATEE, CHAITANYA KUTHEER, SVARGAASRAM, U.P.)
Om Sreevenkatesaaya namah
Om Sreenivaasaaya namah
Om Lakshmeepataye namah
Om Anaamayaaya namah
Om Amritaasaaya namah
Om Om Jagad-vandyaaya namah
Om Goevindaaya namah
Om Saasvataaya namah
Om Prabhave namh
Om Seshaadri-nilayaaya namah  (10)
Om Devaaya namah
Om Kesavaaya namah
Om Madhusoodanaaya namah
Om Amritaaya namah
Om Maadhavaaya namah
Om Krishnaaya namah
Om Sree haraye namah
Om Om Jnaana-panjaraaya namah
Om Sreevatsa-vakshase namah
Om Sarvesaaya namah  (20)
Om Goepaalaaya namah 
Om  Purushoettamaaya namah
Om Goepeesvaraaya namah
Om Paranajyoetishe namah
Om Vaikuntha-pataye namah
Om Avyayaaya namah
Om Sudhaa-tanave namah
Om Yaadavendraaya namah
Om Nitya-yauvana-roopavate namah
Om Chaturveda-aatmakaaya namah  (30)
Om Vishnave namah
Om Achyutaaya namah
Om Padminee-priyaaya namah
Om Dharaapataye namah
Om Surapataye namah
Om Nirmalaaya namah
Om Devapoojitaaya namah
OM Chaturbhujaaya namah
Om Chakradharaaya namah
Om Tridhaaamne namah  (40)
Om Triuguna-aasrayaaya namah
Om Nirvikalpaaya namah
Om Nishkalankaaya namah
Om Niraatankaaya namah
Om Niranjanaaya namah
Om niraabhaasaaya namah
Om Nityatriptaaya namah
Om Nirgunaaya namah
Om Nirupadravaaya namah
Om Gadaadharaaya namah (50)
Om Saarngapaanaye namah
Om Nandakee namah
Om Sankha-dhaarakaaya namah
Om Anekamoortaye namah
Om Avyaktaaya namah
Om Kati-hastaaya namah
Om Varapradaaya namah
Om Anekaatmane namah
Om Deena-bandhave namah
Om Aartaloeka-bhayapradaaya namah  (60)
Om Aakaasaraaja-varadaaya namah
Om Yoegi-hrit-padma-mandiraaya namah
Om Damoedaraaya namah
Om Jagatpaalaaya namah
Om Paapaghnaaya namah
Om Bhaktavatsalaaya namah
Om Trivikramaaya namah
Om Simsumaaraaya namah
Om Jataa-makuta-soebhitaaya namah
Om Sankha-madhyoellasan-manju-kinkinaadhya-karandakaaya namah  (70)
Om Neelamegha-syaama-tanave namah
Om bilvapatra-archana-priyaaya namah
Om Jagad-vyaapine namah
Om Jagat-kartre namah
Om Jagat-saakshinye namah
Om Jagatpataye namah
Om Chintita-artha-pradaaya namah
Om Jishnave namah
Om Daasaarhaaya namah
Om Dasroopavate namah  (80)
Om Devakee-nandanaaya namah
Om Sauraye namah
Om Hayagreevaaya namah
Om Janaardhanaaya namah
Om Kanyaasravanataa-rejyaaya namah
Om Peetaambara-dharaaaya namah
Om Anaghaaya namah
Om Vanamaaline namah
Om Padmanaabhaaya namah
Om Mrigayaasakta-maanasaaya namah  (90)
Om Asvaroodhaaya namah
Om Dhanaarjana-samutsakaaya namah
Om Ghanasaara-lasanmadhya-kastooree-tilkoejwalaaya namah
Om Sacchidaananda-roopaaya namah
Om Jagan-mangala-daayakaaya namah
Om Yajnaroopaaya namah
M Chinmayaaya namah
Om Pramesvaraaya namah  (100)
Om Paramaartha-pradaaya namah
Om Saantaaya namah
Om Sreemate namah
Om Doerdanda-vikramaaya namah
Om Paraatparaaya namah
Om Parabrahmane namah
Om Sreevibhave namah
Om Jagadeesvaraaya namah (108)
|| Iti Srivenkatesa ashtoettara satanaamaavali samaaptaa ||
REFERENCES
1) Nandita Krishna, Balaji—Venkateshwara, Vakils, Feffer and Simons Pvt Ltd. Mumbai 400001
2) I.Y.R. Krishna Rao, I.A.S., Sri  Venkatesa Astottara--Sahasranama, Tirumal Tirupati Devasthanam           Tirupati, Andhra Pradesh, India.
3) Swami Nrayanaanada Saraswati, Sri Venkatesa Sahasranama, T.N. Krishnayyasetti & Sons, Bengaluru,
              India.
4) Velakkudi  Krishnaswami,  Lakshmee Kataaksham, Kinchitkaram Trust, Chennai-600004.